Februāris
SĀRA TEICA: DIEVS MAN DEVIS SMIEKLUS.
1Moz 21:6a

Pavasaris Ārlavās

iesūtīts: 2006.12.25 20:03
Sestdienas, 2. aprīļa, „Talsu Vēs­tīs” bija informācija, ka Ērģelnieku mājas piederot „Ārlavas fondam”. Tā ir raksta autores pieļauta kļūda. Šī ēka vienmēr ir bijusi un arī turp­māk būs Ārlavas evaņģēliski luteris­kās draudzes īpašums. Nekad draudze šo ēku nav paredzējusi pārdot.

Talsu Vēstis, 2005. gada 5. aprīlī, Mārcis Zeiferts, mācītājs

Ērģelnieki vienmēr būs Ārlavas draudzes īpašums

Sestdienas, 2. aprīļa, „Talsu Vēs­tīs” bija informācija, ka Ērģelnieku mājas piederot „Ārlavas fondam”. Tā ir raksta autores pieļauta kļūda. Šī ēka vienmēr ir bijusi un arī turp­māk būs Ārlavas evaņģēliski luteris­kās draudzes īpašums. Nekad draudze šo ēku nav paredzējusi pārdot.

Ēkas atjaunošana tagad ir iespējama tāpēc, ka draudze 2004. gadā piedalījās un uzvarēja Tūrisma attīs­tības valsts aģentūras izsludinātajā projektu konkursā „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras uzlabošana”. Finansējums ir piešķirts ēkas pirmās kārtas atjaunošanai — galvenokārt jumta konstrukciju un seguma re­montam. Kopējais piešķirtais finansējums ir Ls 8775. Arī turpmāk līdzek­ļi jāiegūst, izstrādājot projektus.

Skaidrības labad piezīmēju, ka Ērģelnieki ir šīs ēkas agrākais no­saukums. Mājas vārds šodien ir Ķes­teri, kas tai iedots ap 1949. gadu.

Neapšaubāmi, ka Ķesteri ir ļoti nozīmīga Ārlavas kultūrvides sastāv­daļa, viena no mācītājmuižas kom­pleksa ēkām, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tāpēc draudze pēdējos gados daudz paveikusi, lai šo ēku va­rētu atkal kādreiz apdzīvot un lietot saviem iecerētajiem mērķiem: draudzes aktivitātēm, semināriem un viesu izmitināšanai.

Vienīgi baznīcas jumta atjaunošanai

Izsaku pateicību visiem ziedotā­jiem, kas piedalījās ziedojumu akcijā Ārlavas baznīcas jumta atjaunošanai pēc orkāna postījumiem janvārī. Vi­sus ziedojumus izmantos vienīgi baznīcas jumta atjaunošanā. Šo zie­dojumu akciju mēs pabeidzām pagā­jušajā nedēļā, jo ir iegūtu visi nepie­ciešamie līdzekļi. Paldies visiem, ka šo pavasari varam sagaidīt atjaunotā dievnamā!

 

« atpakaļ

Mazais svētbrīdis

Jēkabs sacīja: No visa, ko Tu man dosi, desmito daļu es atdošu Tev!
1Moz 28:22b

Kas skopi sēj, skopi arī pļaus, un, kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus. 2Kor 9:6b

Jes 56:1–8 Gal 5:25–6:10 Mk 9:14–29

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »