Jūnijs
BET MOZUS TAUTAI TEICA: "NEBAIDIETIES, PALIECIET UN SKATIET KUNGA GLĀBŠANU."
2Moz 14:13
Vārds un Sakramenti
Jēzus teica: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas,
tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
(Mt.28:18-20)
 

KRISTĪBAS

Kas ir kristība?
Kristība ir sakraments, ar kuru kristāmais top uzņemts baznīcā. Kristību brīdī, nosaucot kristījamā vārdu un sniedzot kristību ūdeni, kristāmajam saka vārdus: „Es tevi kristīju Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” Kristības sakraments ir unikāls un neatkārtojams notikums cilvēka dzīvē. Kristība nozīmē savienoties ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos, un dzīvot atjaunotu dzīvi Svētajā Garā. Kristība ir Dieva žēlastības dāvana, kas mums apsola daļu pie mūžīgās dzīvības. Luteriskajā tradīcijā kristību saņem, sākot ar zīdaiņa vecumu. Kristības, kā to nosaka mūsu baznīcas kārtība, ir ikviena kristīga vecāka pienākums, lai viņi pēc iespējas agrāk pievestu kristībām savus bērnus. Ļoti bieži kristības sakramentu saņem pieaugušie un nereti arī cilvēki sirmā vecumā.

Gatavošanās kristībām
Pirms kristībām notiek pārrunas ar mācītāju. Lūdzu piesakieties uz sarunu ar mācītāju pieņemšanas laikos vai citā abpusēji izdevīgā laikā. Atcerieties, ka daudzus jums interesējošos jautājumus var izrunāt arī telefoniski, bet pārrunas ar vecākiem un krustvecākiem par kristībām un to norisi ir jāieplāno klātienē. Draudze vairākas reizes gadā piedāvā kristību sagatavošanas pārrunas kristāmo bērnu vecākiem un krustvecākiem. Ja jūs esiet nesen kā apmeklējuši iesvētes mācības, pietiks ar individuālu sarunu ar mācītāju pirms kristībām.

Nosacījumi
Bērna vecākie ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzē reģistrēti locekļi. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīts, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

Mazais svētbrīdis

Lai jūsu sirdis ir pie Kunga, mūsu Dieva.
1Ķēn 8:61

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirs- dams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.
Flp 3:13–14

Māc 11:1–8
Gal 5:16–24
Mt 16:13–20

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »