Septembris
JĒZUS TIEM JAUTĀJA:
“BET KO JŪS SAKĀT – KAS ES ESMU?”
Mt 16:15
Lai top gaisma

Studenti piedalījās bijušā Ārlavas pagasta teritorijas sakopšanā

iesūtīts: 2006.12.25 21:04
Sestdien gandrīz simts Biznesa augstskolas „Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes studenti piedalījās Ārlavas novada fonda sadarbībā ar Valdemārpils domi organizētajā talkā.

Elīna Mierkalne, Talsu Vēstis 2005. gada 20. septembrī

Sestdien gandrīz simts Biznesa augstskolas „Turība” sabiedrisko attiecību fakultātes studenti piedalījās Ārlavas novada fonda sadarbībā ar Valdemārpils domi organizētajā talkā.

Ap desmitiem rītā no diviem au­tobusiem Valdemārpilī izbira liels skaits studentu, kas drīz vien tika pie darba cimdiem, lai varētu doties uz talkas degpunktiem. Viena stu­dentu grupa devās uz ozolu birzi (kur, starp citu, savā laikā sakopša­nas darbus veicis arī Imants Ziedo­nis  ar domubiedriem),  lai Igurda Baņķa vadībā vietējos  „džungļus” iztīrītu no bezgala daudzajiem krū­mājiem. Otra grupa devās uz Ārla­vas mācītājmuižas drupām, kur jau vismaz 20 gadus nekas nebija darīts. Studenti kopā ar Ārlavas draudzes priekšnieku Gati Ralli un vietējiem iedzīvotājiem pļāva, zāģēja un  dedzināja lielos ugunskuros visu neva­jadzīgo. Varēja vien pabrīnīties, cik ļoti apkārtne bija pārvērties jau pēc pāris stundām.

Pusdienu pārtraukumā Biznesa augstskolas Turība” sabiedrisko at­tiecību fakultātes dekāns Andris Pētersons pastāstīja: «Pagājušā gadā, kad es sāku šajā amatā strādāt, ma­ni draugi nopirka muižu un aicināja ciemos. Domāju, ka jāpaņem līdzi draugi. Un kas tad dekānam var but lielāki draugi par studentiem! Mēs sakopām Šķēdes muižu un barona fon Zasa dzimtas kapus.

Uz talku, patiesībā, ir jāskatās no vairākām pusēm.  Pirmkārt, tas ir darbs sabiedrības labā, kas ir īpaši svarīgs sabiedrisko attiecību speci­ālistiem. Otrkārt, komandas veido­šana, kas ir dabiska katrā  talkā. Treškārt, te ir tā jautrība, kas ari ir vajadzīga  katram  studentam.  Kad mēs šodien apsēdāmies Ārlavas baz­nīcā, nebija svarīgi, kurš no studen­tiem ir ticīgs un kurš neticīgs, bet katram bija sajūta, ka esam izdarīju­ši Dievam un cilvēkiem tīkamu dar­bu, kas noteikti nāks atpakaļ. Gri­bas, lai studenti to sajūt.

Latviešiem vairs nav tādas talkošanas tradīcijas, kā bija agrāk. Gri­bas to atjaunot. Šie studenti reiz strādās ar cilvēkiem un varēs veidot paši savas talkas. Tas viņiem ir zi­nāms profesionāls treniņš. Neslēpšu, ka ir patīkami redzēt, ka cilvēki ir apmierināti ar to, ko esam izdarījuši, ir patīkami par to lasīt presē. Vēl aizvien saņemam apsveikumus no Šķēdes, tā kā vienlaicīgi tā ir arī sadraudzēšanās ar Latvijas cilvēkiem, pagastu iepazīšana. Mūsu fakultāte ir jauna, tikai tre­šo gadu notiek mācības un kopā ir ap 400 studentiem. Talkā piedalās ptuveni 100 studenti, tātad katrs ceturtais ir to domu uztvēris. Man šķiet, ka viņiem patīk. Un, kad tā dari labu darbu un jūti, ka arī apstākļi tev apkārt ir labvēlīgi, tad ir sajūta, ka tevi atbalsta ari Providen­ce no Augšas.

Mēs esam biznesa augstskola, jā. Bet biznesmenim jābūt ari sabiedris­ki atbildīgam, jārūpējas par vidi sev apkārt. Redzu, ka tie, kuri pagājušā gadā bija talkā ir te arī šogad un droši vien būs ari nākošgad. Ar lai­ku uz šīm talkām aicināsim arī ab­solventus, lai veidojas pēctecība un draudzība. Latvija ir sadrumstalota segmentiņos un projektos, talka ir veids, kā vienot. Cilvēki te kādreiz ir būvējusi mājas, tad laiks ir izrāvis kādu gabalu ārā, un tagad cilvēki at­kal vēlas kādu turpinājumu. Ir ļoti labi viņiem palīdzēt.” Komunikācijas zinātņu katedras vadītājs Ainārs Dimants, kurš pats Valdemārpilī dzīvojis kopš piecu ga­du vecuma, atzinās, ka talkas organizēšana šajā vietā ir viņa ideja. Svarīgi bijis zināt, ka pretī būs cilvēki, kas ne tikai darbus iesāks, bet arī turpinās, tāpēc dekāna ideja par talku labi saslēgusies kopā ar Aināra Dimanta interesi darboties šajā vietā.

Pēc talkas studenti līdz pat di­viem naktī dejoja „Lauku muzikan­tu” pavadījumā un arī rakstīja atsauksmes par piedzīvoto. Apskatot atsauksmes, izrādījās, ka studenti ir sajūsmā gan par iespēju darīt labu darbu, reizē mācoties veidot koman­du, gan par iespēju atpūsties no Rī­gas un sadraudzēties savā starpā.

Ārlavas fonda vadītājs Mārcis Zeiferts saka paldies Valdemārpils domei, visiem, kas piedalījās un vi­siem, kas atbalstīja šo talku, turpinot projektā „Talsu apriņķa Ārlavas pa­gasts — kur un kāds tas bija?” iesāktos darbus.

Foto: D. Kārkluvalks

« atpakaļ
 

Mazais svētbrīdis

Taisns ir Kunga Vārds, uz Viņa darbiem var paļauties.
Ps 33:4

Jēzus saka: “Debess un zeme zudīs, bet Mani Vārdi nezudīs.”
Mt 24:35

1Ķēn 13:1–10 Flp 1:1–11 Mk 15:40–47

Pierakstīties jaunumiem

Lūdzu pierakstieties jaunumiem, ja vēlaties e-pastā regulāri saņemt draudzes aktualitātes

INFORMĀCIJAS LAPIŅA

Ārlavas ev.lut. draudze © 2020. Visas tiesības paturētas. Dizains: Provincentrs; Programmatūra: GlobalPRO »